Widgets, Inc.

Search
Home :: SUN Harddrives

SUN Harddrives

>
 • SUN 1GB SCSI Harddrives
  SUN 370-1546 (ST11200N) 1.2GB 50 Pin HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($34.00) SUN 370-1710 (ST31200N) 1.2GB 50 Pin HDD(Refurbished, 90 day warranty) ($69.00) SUN 370-1753 (ST31200WC) 1.2GB 80 Pin HDD(Refurbished, 90 day warranty) ($60.00)
 • SUN 4GB SCSI Harddrives
  SUN 370-2152 (ST15230WC) 4.2GB 80 Pin HDD(Refurbished,90 day warranty) ($32.00) SUN 370-2368 (X5206A) 4.2GB 80 Pin HDD (Refurbished , 90 day warranty) ($45.00)
 • SUN 9GB SCSI Harddrives
  SUN 390-0016 (ST39103FC) 9.1GB Fiber HDD (Refurbished , 90 day warranty) ($59.00) SUN 390-0037 (ST39204LC) 9.1GB 80 pin HDD(Refurbished , 90 day warranty) ($32.00)
 • SUN 18GB SCSI Harddrives
  SUN 390-0034 (ST318304FC) 18.2GB 10k rpm U160 Fiber HDD ( Refurbished, 90 day warranty ($39.00)
 • SUN 36GB SCSI Harddrives
  SUN 390-0069 (ST336605LC) 36.4GB 10k U160 80pin HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($75.00) SUN 390-0109, (X5242A) 36.4GB 10k U320 80pin HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($98.00) SUN 390-0111 (X5244A) 36.4GB 10k U160 80pin HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($92.00) SUN 540-4525 (X6724) 36.4GB 10K FC w/Spud & Shield (Refurbished, 90 day warranty) ($66.00) SUN 390-0020 (ST136403LC) 36,4GB 10k rpm 80pin (Refurbished, 90 day warranty) ($80.00)
 • Sun 73GB SCSI Hard Drives
  Sun #540-4905 (X6807A) 73GB 10k rpm Fibre HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($200.00) Sun #540-5408 (X6805A) 73GB 10k rpm FC HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($225.00) Sun #540-5455 (X5263A) 73GB Ultra 320 SCSI HDD (Refurbished, 90 day warranty) ($400.00) Sun XRA-SC1CB-73G10K 73.4GB Harddrive 10K RPM WITH 1" BRACKET (Refurbished, 90 day warranty) ($400.00) Sun 540-6448 (XTA-SC1NC-73G15K ) 73.4GB Harddrive 15K RPM Assembly (Refurbished, 90 day warranty) ($195.00) Sun XTASC1NC73G15k 73GB SCSI Harddrive 15k rpm (Refurbished, 90 day warranty) ($440.00) Sun XTASC1NC73G15k 73GB SCSI Harddrive 15k rpm (New, 1 year warranty) ($540.00)
 • Sun 146GB Harddrives
  Sun X5268A 146.8GB 10K RPM LVD Ultra-320 SCSI Disk Drive (Refurbished, 90 warranty) ($449.00) Sun XTA-3310-146GB-10K 146.8GB SCSI Ultra 320 Harddrive (Refurbished, 90 day warranty) ($495.00) SUN XRA-FC1CB-146G10K 146GB 10K rpm Hard Disk, with barrier plate (Refurbished, 90 day warranty) ($498.00) Sun StorageTek 2530 Array Drive, (Refurbished, 90 day warranty) ($610.00) Sun (XTA-3510-146GB15KZ) 146 GB Harddrive (New, Retail Box) ($755.00) SUN (XTA-3510-146GB15KZ) 146GB Harddrives (New, Bulk Pak) ($675.00)